Skolens principper

Stouby Skoles skolebestyrelse har lavet principper for undervisning og læring, for skole/hjemsamarbejde, for information, for ansættelse, for klassekasser, for mobiltelefoner og for mærkedage

Principper for undervisning/læring

Formål

Formålet er at sikre, at undervisningen foregår på en måde, så eleverne bevarer lysten og glæden ved at lære gennem hele skoleforløbet.

Indhold

Børnene på Stouby Skole
Skal bevare lysten og glæden ved at lære gennem hele skoleforløbet.Skal lære at lære.Skal lære at analysere.Skal lære at give viden videre.

Skolen er rummelig med passende udfordringer og plads til den enkelte
Skoledagen og skoleforløbet tilrettelægges, så alle børn uanset evner og modenhed tilgodeses.
 
Skolens dagligdag og undervisning skal bevare og styrke det enkelte barns sociale forståelse, trivsel og tryghed
Undervisningen tilrettelægges, så børnene er lige så glade for at gå i skole, når de slutter, som da de startede.Børnene har et tilhørsforhold til en klasse, så det får børnene til at føle sig trygge i en omskiftelig dagligdag.Lærerne beskriver løbende elevernes sociale kompetencer, så lærer, barn og forældre er med til at sørge for, at alle trives på skolen.
 
Undervisningen vægter faglighed og tværfaglighed højt
Undervisningen tilrettelægges, så lærernes og elevernes kompetencer udnyttes og udvikles bedst muligt. De kreative fag inddrages i undervisningen.Lærerne beskriver løbende elevernes faglige standpunkt, så undervisningen kan tilpasses klassens og den enkelte elevs behov.
 
Undervisningen er præget af varierede undervisningsformer og metoder
Læringen og undervisningen styrer skemaet – og ikke omvendt.Det tilstræbes at timer og lektioner afløses af forløb, der strækker sig over længere perioder.Undervisningen baserer sig i vid udstrækning på fleksible grupper og lokaler.
 
Undervisningen skal give børnene viden om sunde livsvaner og præge børnene til en sund livsstil
Kost, idræt og motion er centrale elementer i skolens dagligdag.Eleverne skal have ansvarlighed for hinanden.Eleverne skal opleve et positivt samvær med hinanden.
 
Revision
Skal revideres senest 2 år efter godkendelse.>

Principper for skole/hjem samarbejde

Formål

Formålet er at sikre et godt skole/hjem samarbejde, som er præget af dialog.

Indhold

Skole/hjem samarbejdet omkring skolen, den enkelte klasse, samt den enkelte elev vægtes højt. Det gør vi på flg. måde:
 • Skolebestyrelsen arrangerer et årligt fællesarrangement, hvor fx et aktuelt tema debatteres eller en foredragsholder inviteres. Skolen laver ligeledes fællesarrangementer for hele skolen, for at give en større fælles følelse og oplevelse af skolen som en helhed.       
 • Forældrerådet fungerer som et kontaktorgan for den enkelte klasse. Forældrerådet består af 2 til 3 forældre som vælges for en 2 årig periode. Forældrerådets opgaver er at arrangere minimum et årligt socialt arrangement for klassen og forældrene, administrere klassekassen samt i samarbejde med lærerne planlægge forældremøder.
 • Skolebestyrelsen indkalder forældrerådene til et årligt møde i 4 kvartal, hvor der gives en grundig orientering om arbejdet i skolebestyrelsen.
 • Der indkaldes til to årlige forældremøder i de enkelte klasser. Første møde skal afholdes inden 1 oktober. Lærer og forældreråd mødes senest 2 uger før mødet for at fastlægge dagsorden for forældremødet.
 • Læreren indkalder til samråd mellem lærer, elev og forældre 2 gange årligt. Lærerne beslutter om elverne skal deltage i samrådet. På samrådet drøftes bla. elevens trivsel,standpunkt samt elevplanen.
 • Skolen kan efter behov indkalde til en samtale med kort varsel. Ved en samtale deltager forældre evt. elever, samt relevante repræsentanter fra skolen
 • Daglige beskeder og meddelelse om kortere sygdom gives via kontaktbog.
 • Lærerne udsender jævnligt information på forældreintra, som dækker aktuelle emner i klassen.
 • Skolen udsender jævnligt Kontakten på forældreintra.

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse.

Principper for information

Formål

Kommunikationen skal understøtte skole/hjem samarbejdet
 • Vi tilstræber en åben kommunikation med elever og forældre ved Stouby Skole.
 • Stouby Skole er positivt synlig i det regionale mediebillede.
 • Stouby Skole har en god kommunikation med lokalsamfundet og omverdenen.

Indhold

Det tilstræbes, at der orienteres om aktiviteter og begivenheder - både før og efter.

Internt:

 • Information fra ledelsen og bestyrelsen foregår til forældrene primært via forældreintra samt i ”Kontakten”. Der anvendes også sedler som sendes med børnene hjem.
 • Lærerne orienterer løbende klassens forældre om kommende aktiviteter og klassens sociale liv.
 • Informationen til forældrene er fyldestgørende og beskrivende
 • Forældreintra udnyttes i stadig stigende omfang. Her lægges også i vid udstrækning billeder. Forældreintra er et fælles udtryk, hvor teamet er enige om indholdet.
 • Nye ansatte og bestyrelsesmedlemmer præsenteres på forældreintra.

Eksternt:

 • Kommunikationen foregår i samarbejde og efter aftale med ledelsen.
 • Stouby Skole har en opdateret, velfungerende og oplysende hjemmeside, som i vid udstrækning anvender billeder.
 • Når der foregår ekstraordinært spændende aktiviteter orienteres pressen ved pressemeddelelse – max 6 om året. TV-Syd, P4Trekanten, Hedensted Avis, Horsens Folkeblad og Vejle Amts Folkeblad benyttes som primære kontakter.
 • På forældreintra og skoleintra orienteres der løbende om skolens forhold.

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse

Principper for ansættelse

Formål

At tiltrække og ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere til Stouby Skole

Indhold

Det er af afgørende betydning, at Stouby Skole kan ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere.

Det gøres gennem en målrettet rekruttering som bl.a. indeholder:

 • Afdækning af nødvendige faglige og personlige kompetencer i  relation til den konkrete stilling og det lærerteam, som stillingen indgår i.
 • Målrettet og præcist formuleret jobopslag i PeopleXS.
 • Velforberedt og grundig ansættelsesproces, herunder målrettet ansættelsesinterview.

I enkelte, særlige situationer kan det forekomme, at der ikke er tid til at gennemføre den sædvanlige ansættelsesprocedure. I sådanne situationer drøfter skolens leder og skolebestyrelsen evt. ved formanden, hvorledes ansættelsen skal finde sted.

Ønskes et tidsbegrænset ansættelsesforhold fortsat det følgende skoleår, skal det ske ved almindelig ansættelsesprocedure.

Ved almindelig kortvarig sygdom ansætter skolens ledelse løse vikarer udfra skolens vikarliste, uden at skolebestyrelsen inddrages.

Besættelse af ledige stillinger sker som hovedregel efter opslag. Det gælder også ledige tidsbegrænsede stillinger og vikariater.

Eksempel på ansættelsesprocedure:

 1. Listen over ansøgere udarbejdes af skolens ledelse og er sammen med ansøgningerne til gennemlæsning af relevant personale på skolen samt skolebestyrelsesmedlemmerne.
 2. Et bedømmelsesudvalg, der består af hele – eller dele – af skolebestyrelsen samt relevant personale på skolen udpeger ansøgere til samtale, endvidere deltager forvaltningschefen samt evt. repræsentanter for kommunalbestyrelsen ved ansættelse af skoleledere.
 3. I ansættelsessamtalen deltager hele – eller dele af skolebestyrelsen, relevant personale på skolen endvidere deltager forvaltningschefen samt evt. repræsentanter for kommunalbestyrelsen ved ansættelse af skoleledere.
 4. Ansættelsesudvalget afgiver sin udtalelse til kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse 

Principper for klassekasser

Formål
Formålet er, at de klassekasser, der oprettes på Stouby Skole, administreres efter fælles principper.

Indhold

Skolebestyrelsen ønsker, at 6.klasserne på Stouby Skole skal på lejrskole til Bornholm. Denne aktivitet forudsætter en vis grad af forældrebetaling.
 
For at sikre, at alle børn kan komme med på disse ture, uden at betalingen i forbindelse med rejsen skal føles som en økonomisk belastning for de enkelte forældre, anbefaler Skolebestyrelsen, at de forskellige klassers klasseråd allerede fra skolestart opretter en klassekasse, hvor der løbende indbetales mindre beløb. Indbetalingen kan f. eks. komme fra overskud ved klassearrangementer, anonym indsamling i forældrekredsen eller ved at klassens elever udfører forskellige betalte ydelser for virksomheder, som uddeling af telefonbøger etc.
 
Klassekassen er ikke omfattet af skolens eller skolebestyrelsens kompetence, ligesom der ikke findes en lovgivning på området. Der er således tale om et privat anliggende for klassens forældrekreds.
 
Skolebestyrelsen anbefaler, at de enkelte klasseråd vedtager, hvorledes klassekassens midler skal fordeles for at undgå tvivlssituationer ved elevers tilgang og afgang fra klassen og ved klassedeling i skoleforløbet.
 
Skolebestyrelsen anbefaler, at klasserådene vedtager, at
 • oprette en klassekasse allerede i børnehaveklassen eller senest ved starten af 1. klasse
 • alle indbetalinger - uanset oprindelsen - er anonyme.
 • ingen opkræves nogen form for indbetaling, ved en ny elevs indtræden i klassen.
 • ingen elev eller forældre har krav på at få udbetalt penge fra klassekassen, hvis klassen forlades i skoleforløbet.
 • klassekassen deles i forhold til de to klassers størrelse, hvis klassen skal deles.
 • klassekasserne slås sammen hvis to klasser lægges sammen.
 • elever som – uanset grunden - er forhindret i at deltage i de arrangementer eller ture, som klassekassen yder bidrag til, har ikke krav på at få noget beløb.
 • klassekassens midler bruges til rejser, udflugter etc. som klassen deltager i i forbindelse med undervisningen.
Vedtagelsen kan anses for gældende, hvis det fremgår af et referat fra et forældremøde, at det er besluttet at disse Principper for Klassekasser ved Stouby Skole følges. 

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse.

Principper for mobiltelefon i skoletiden 

Formål

Formålet er at sikre mobiltelefoner ikke forstyrrer undervisningen på Stouby Skole.

Indhold

Mobiltelefoner må ikke forstyrre undervisningen på Stouby Skole
 
 • Skolens ledelse og lærere skal sørge for, at elevernes mobiltelefoner ikke forstyrrer undervisningen.
 • Forældrene kan inddrages i problematikken, evt. på forældremøder.

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse.

Principper for mærkedage

Formål

Formålet er, at skolebestyrelsen, skolens ledelse samt medarbejderne, kan fejre de ansatte på en passende måde i forbindelse med mærkedage.

Indhold

 • Skolen fejrer de ansattes mærkedage i overensstemmelse med de retningslinier, der gælder for Hedensted Kommune.
 • Derudover fejrer skolebestyrelsen, skolens ledelse samt medarbejderne den ansattes mærkedage efter individuelt skøn.
 • Inspirationsliste:
 • Nyansættelse.
 • Runde fødselsdage (40, 50, 60 år). Der gives buket el. lign. fra skolebestyrtelsen.
 • Barsel.
 • Jubilæum for ansættelse i kommunen (25, 40, 50 år). Der gives buket el. lign. fra skolebestyrelsen.
 • Afsked – ansøgt pga. alder eller sygdom. Der gives buket el. lign. fra skolebestyrelsen.

Revision

Skal revideres senest 2 år efter godkendelse