Skolens indsatsområder

Her orienterer vi om årets gang og nye tiltag på Stouby Skole.

1. Inklusion

Stouby Skole lykkes med inklusion. Vi har kun i begrænset antal elever i specialtilbud, og kan indenfor normalundervisningens rammer inkludere elever med særlige behov samtidig med, at de møder passen faglige udfordringer og fungerer socialt.

Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan vi vi driver skole i et inklusionsperspektiv, så vi lever op til vores arbejdssætning på Stouby Skole "Eleverne skal trives og bevare lysten og glæden ved at lære".

Normalundervisning

Vi samler op og erfaringsudveksler internt, på de elementer fra udviklingsforløbet "Klasseledelse og læring i fællesskaber. Dette gøres gennem, at lærerne/skolepædagogerne besøger hinandens undervisning.
Alle skolepædagoger har gennemført et PD modul i social inklusion. Seks lærere ligeledes gennemført modulet. Det teoretiske og faglige løft fra fra disse PD moduler, bruges til at forbedre den faglige, sociale og fysiske inklusion på Stouby Skole.

To-lærerordning i indskolingen

Bla. udlægning af inklusionsmidler har muliggjort at etablere 2 lærerordning i ca. 70% af lektionerne i indskolingen. Ressourcerne bliver bevidst brugt i indskolingsklasserne. Målet er, at behovet for to lærerordninger vil aftage jo ældre eleverne bliver, og jo mere de har lært de faglige og sociale spilleregler. I forhold til inklusion, spiller IT også en væsentlig rolle. (Se også indsatsområder)

Det faglige ressourcecenter

Det faglige ressorcecenter har til opgave, at give læse og matematikløft til de elever som har behov for det. Behovet vurderes udfra testresultater og faglige klassekonferencer. Læse/matematikløftets varighed vurderes udfra den enkelte elevs behov, faglige niveau og udvikling i forløbet. Typisk strækker et læse/matematik løft sig over 2 - 3 måneder. En elev kan godt gennemføre 2 forløb i løbet af et skoleår.

Forældreinddragelse

Forældrene på Stouby Skole er en vigtig ressource. Forældrerådene er aktive og laver mange aktiviteter i løbet af skoleåret.
Forældregruppen vil på forældremøder blive involveret i elevernes sociale liv, og blive introduceret til indsatsområdet "Tal ordentligt" (Se også nedenstående").

Legepatrulje

Vi har ordning med legepatrulje. En ordning, som har stor indflydelse på elevernes trivsel og aktivitetsniveau i frikvartererne. Legpatruljen har fungerer meget tilfredsstillende. Legpatruljen lykkes med at samle de elever op, som på et givent tidspunkt i et frikvarter er alene. Legepatruljen har i høj grad været medvirkende til, at stort set alle elever i frikvartererne føler, at de er en del af et fællesskab.
Elever i legepatruljen får sammen med elevrådet, som tak for hjælpen en tur til Legoland.

Det sociale ressourcecenter

Mandag til torsdag oprettes der en ressourcentertime i 6. lektion. I denne lektion, har de elever som har svært ved at klare en hel skoledag mulighed for, at få voksenstøtte til både faglige og sociale problemstillinger.

Lektiecafe

Mandag til torsdag oprettes der lektiecafe i 6. lektion. Lektiecafeen er et "tilbud" til de elever, som har brug for voksenstøtte til lektielæsningen. Andre elever er også velkomne i lektiecafeen. Lektiecafeen vil arbejde tæt sammen med de respektive lærere i klasserne.

2. Informationspjecer

Læseindlæring på Stouby Skole

Pjecen udleveres til alle forældre i 0. klasse. Målet med pjecen er, at tydeliggøre hvorfor og hvordan begynderlæsning gennemføres på Stouby Skole. Pjecen har ligeledes til formål, at bevidstgøre skolens forventninger til forældrene i forhold til begynderlæsning.

Frikvarterer og legepatruljen på Stouby Skole

Pjecen beskriver hvordan vi har struktureret vores frikvarterer, og hvordan legepatruljen fungerer.

SFO på Stouby Skole

En kort beskrivelse af struktur og indhold i vores SFO.

3. APV

Der er i 2012 gennemført fysisk APV på Stouby Skole. Den fysiske APV er gennemarbejdet i MED udvalget, og der er efterfølgende udarbejdet handleplan. Hovedkonklusion på den fysiske APV er yderst tilfredsstillende.
Alle medarbejdere på Stouby Skole gennemførte GPW - trivselsundersøgelse. Hovedkonklusion i skoledelen: "alt taget i betragtning, mener jeg at det er et godt sted at arbejde" 100%.

4. Indsatsområder

Et godt arbejdsliv

Antagelse! Tilfredse lærere og pædagoger i trivsel yder en større indsats, bedre undervisning og pasning. Vi vil, også set i lyset af opsigelse af arbejdstidsaftale pr. 1. august 2014 og ny folkeskolereform, arbejde med "Et godt arbejdsliv". Hvad gør et godt arbejdsliv? Et arbejdsliv hvor både den enkeltes medarbejdsers trivsel og elevernes faglige og sociale behov, går op i en højere enhed.
Hvordan nytænker vi lærernes opgaver?

  • Vi har personlige arbejdspladser til alle lærere
  • Alle medarbejdere har medarbejder PC
  • Vi har ordentlige mødelokaler.
  • Vi har i 2 år haft en ugentlig tilstedeværelsesdag indtil 15.30, og en ugentlig mødedag for alle.
  • Vi vil nytænke måden at arbejde på på en folkeskole. Vi har rammerne og vi har medarbejderne der vil!

Tal ordentligt

Sproget skaber virkeligheden. Gennem fokus på elevernes sprog, vil vi forbedre elevernes trivsel og indbyrdes forhold. Der arbejdes med sproget på klasseniveau, og emnet tages op på forældremøder.

Inklusion

Se ovenstående

Besøge hinandens undervisning - erfaringsudveksling og supervision

Alle lærere får skemalagte mellemtimer, så de har mulighed for at besøge hinandens undervisning og efterfølgende erfaringsudveksle.

Opsamling på klasseledelse og læring i fællesskaber

Et tidligere indsatsområde, som vi samler op på.

Læsebånd

Vores læsevejleder vil indføre læsebånd i bestemte perioder af skoleåret.

Lokal digitaliseringsstrategi

I 2013/14 har alle elever på 1., 2., 3., og 6. klassetrin en netbook, som både bruges på skolen og hjemme.
0., 4., og 5. klasse kan reservere IT lokale med 24 stationære PC´ere.
Vi har smartboards i alle klasse og faglokaler. 1. og 2. årgang gør forsøg med IPADS.
Ressourcecentrene vil implementere IPADS i deres arbejde.
Vi er langt på IT området. Vi vil udarbejde en lokal strategi, hvor vi tydeliggør hvor vi vil hen. Strategien vil også tage højde for i hvilke tempi, vi kan udskifte traditionelle undervisningsmateriale med IT baserede undervisningsmaterialer.

5. Aldersintegreret/emneuge undervisning

Vi gennemfører i alt 5 aldersintegrerede/emneuger i skoleåret 2013/14. En uge er reserveret til faget idræt, som afholdes i uge 41 i forbindelse med skolernes motionsløb.
De resterende 4 uger udvikles i fællesskab ved skoleåret start.

6. Årsplaner

Der udarbejdes årsplaner for alle fag og på alle klassetrin. Alle årsplaner skal være offentlig tilgængelige på personaleintra, forældreintra og skoleporten senest den 11. august 2013.

7. Opsamling på 2012/13

Inklusion

Vi arbejder fleksibelt. Timer i vores indskolingsressourcecenter har gradvist bevæget sig ind i de klasser, hvor behovet for støtte har været. Vi vil fremover arbejde på flest mulig timer i de enkelte klasser, hvilket også i højere grad medfører at elever med særlige behov i langt højere grad følger klassens undervisning. Vi udvider i 2013/14 med ressorcecenter og lektiecafe i 6. lektion. Se også ovenstående.

Faglighed

Vi har og vil fortsat have fokus på faglighed. Test i dansk og matematik er sat i system og følges op af faglige klassekonferencer med deltagtelse af læsevejleder, faglærer og ledelse. Vi har de sidste 2 år haft fokus på faglighed. Vi vil fortsat have fokus på fagligheden og blive skarpere på udsving i testresultater på forskellige årgange - sammenkoblet med inklusion og elever med særlige behov. Vil øget inklusion medføre lavere testscore?

Udearealer

Udearealer færdiggøres i løbet af juni måned. De nye udearealer er finansieret gennem et samarbejde mellem lokalråd, frivillige timer og skolen. Lokalrådet modtager 350.000 kr. i LAG midler til udearealer mod at egenfinansiere 100.000 kr. gennem 1000 frivillige arbejdstimer. der afholdes arbejdsdag den 1. juni hvor vi forventer deltagelse af ca. 150 borgere fra Stouby.